top of page

Etický kodex CMS

Společnosti CMS – Conclusive Method of Solution, s.r.o., CMS – Security, CMS – TOP s.r.o., CMS – SERVICE s.r.o. (dále jen společnosti CMS - Security) zajišťuje profesionální služby v oblasti ostrahy a ochrany majetku a osob. Na komerčním trhu působí společnost CMS již od roku 2000. V současnosti naše portfolio obsahuje zejména průmyslové objekty a soukromé objekty. Spojení znalostí, zkušeností a nápadů více než 350ti zaměstnanců nám umožňuje získávat důvěru veřejnosti a snižovat bezpečnostní rizika pro naše klienty.

Jako bezpečnostní pracovníci významným způsobem ovlivňujeme chod průmyslových objektů. Vážíme si toho, že svou prací pomáháme zvyšovat důvěryhodnost a zásadovost soukromých nebo průmyslových objektů. Chceme-li být i nadále úspěšní, musíme se neustále rozvíjet a zdokonalovat – jako jednotlivci i jako celá organizace. 

Při své práci se vždy řídíme profesními standardy, zákony a dalšími právními normami jakož i vnitřními předpisy společností CMS - Security. Tato pravidla ale nemohou postihnout veškeré situace, jež mohou při naší práci nastat. Proto jsme vytvořili Etický kodex, který platí pro všechny zaměstnance, partnery a organizace v rámci působnosti společností CMS - Security. Kodex vychází z našich hodnot, pomáhá nám je realizovat v každodenní praxi a přispívá k naplnění principů společností CMS - Security. Společnosti CMS - Security mohou, ve spolupráci s tímto kodexem, vypracovat dodatečná pravidla, která zohlední jejich specifické potřeby.

Každý zaměstnanec společností CMS - Security je povinen dobře znát pravidla obsažená v Etickém kodexu i hodnoty, z nichž tato pravidla vycházejí a rozumět jejich významu. To ale nestačí – je nutné chápat a dodržovat nejen to, co je psáno, ale i ducha tohoto Kodexu a podporovat v tom i ostatní. Každý z nás by se proto měl při jakýchkoli pochybnostech a nejasnostech poradit se sobě nadřízenou osobou.

 

Ačkoli Etický kodex poskytuje řadu pravidel a doporučení týkajících se zásad osobní integrity a etického jednání v pracovním životě, nemůže postihnout všechny situace, do nichž se každý z nás může dostat. Nemůže nahradit naši osobní odpovědnost, povinnost užívat vlastní úsudek a v případě potřeby se poradit o vhodném chování a postupu. Je také třeba využívat i další informační zdroje a podpory kolegů. Naše síla spočívá ve schopnosti sdílet znalosti a zkušenosti.
 

Uplatňování firemních hodnot v praxi

 

Usiluj o důvěryhodnost

Důvěra je očekávání, že se v kritických situacích budeme moci na druhého spolehnout. Lidé se většinou cítí ohroženi neznámým, proto je důležité, abyste pro ně byli čitelní a tím pádem pro ně důvěryhodní. 

Rozvíjej týmovou práci

Nejlepších výsledků dosahujeme spoluprací s kolegy a s klienty. Základem kvalitní týmové práce jsou dobré vztahy, vzájemný respekt a schopnost sdílet.

 

Podporuj loajalitu

Jsme více než ochotní dodržovat závazky vůči kolegům, nadřízeným, klientům a spolupracujícím organizacím.

Zachovat dobré jméno společností CMS - Security

Naši klienti a zaměstnanci spoléhají na odborné kvality a důvěryhodnost společností CMS - Security. Tyto vlastnosti jsou základním stavebním kamenem naší profesionální pověsti. Je naší povinností jednat vždy tak, abychom zachovali a podpořili dobré jméno společností CMS - Security.


Chceme pracovat pouze pro klienty, jímž můžeme nabídnout dostatečně kvalitní a profesionální služby, kteří si cení spolupráce s námi a jejichž působení je v souladu se zákony i morálními zásadami.


Vystupuje-li kdokoli z nás v situaci, v níž může být důvodně pokládán za zástupce společností CMS - Security, měl by zpravidla vyjadřovat jen stanoviska společností CMS - Security a nikoli své vlastní postoje.


Veškerý majetek společností CMS - Security a jeho klientů, ať už jde o hmotné, duševní či elektronické vlastnictví, používáme zodpovědně, v rámci své pracovní činnosti a vždy přitom dodržujeme zákony a oprávněný účel využití.

 

Jednat profesionálně

Odborné služby poskytujeme v souladu s pravidly společností CMS - Security a s příslušnými odbornými a profesními standardy.
Nabízíme pouze služby, které jsme schopni poskytnout a snažíme se splnit nejméně to, k čemu jsme se zavázali.
Chceme být nejúspěšnější, ale nikdy ne na úkor platných zákonů a etických zásad.
Plníme své smluvní povinnosti, informujeme své klienty a nadřízené pravdivě.
Respektujeme důvěrnost informací a soukromí svých klientů, zaměstnanců, kolegů i dalších obchodních partnerů. Pracujeme v souladu s platnými právními předpisy, směrnicemi a profesními standardy. Vždy zachováváme příslušný stupeň důvěrnosti a soukromí.
Vyvarujeme se střetu zájmů. Pokud zjistíme, že by mohl nastat a známe opatření, která by mohla dostatečně ochránit zájmy zainteresovaných stran, pak tato opatření provedeme.

 

Chráníme svou nezávislost. Dodržujeme právní předpisy a profesní standardy, které nám pomáhají zachovat si nezbytnou míru objektivity, díky níž získáváme a posilujeme důvěru klientů a dalších subjektů v naše služby. Snažíme se tak zabránit tomu, aby naše nezávislost byla ohrožena či aby vznikl dojem, že je ohrožena. Věnujeme pozornost všem okolnostem, které by mohly snížit naší objektivitu nebo vyvolat takové zdání.

 

Pokud se dostaneme do složité situace či do situace, která může způsobit společnostem CMS - Security obtíže, poradíme se o vhodném postupu s kompetentními pracovníky společnosti. Při těchto konzultacích dodržujeme příslušné odborné a administrativní postupy.

Je pro nás nepřípustné, abychom požadovali, přijímali, nabízeli, slibovali nebo dávali úplatky za porušení nebo pozměnění procesu výkonu služby.

Vzájemný respekt

Se svými spolupracovníky, klienty a všemi obchodními partnery jednáme s respektem, důstojně, čestně a zdvořile.

Ceníme si různorodost svých pracovníků a považujeme ji za konkurenční výhodu, kterou je nutno podporovat a rozšiřovat.

Zásadně se vyvarujeme jakékoli diskriminace, odplaty a obtěžování na pracovišti.

Snažíme se vyvažovat pracovní vytížení a soukromý život a pomáhat v tom i ostatním.

Neustále usilujeme o zlepšování svých schopností a dovedností.

Dbáme na bezpečné pracovní prostředí.

Společenská zodpovědnost

Podporujeme ochranu základních lidských práv a nepodílíme se na pracovních činnostech, která tato práva porušují.

Jednáme zodpovědně vůči společnosti a snažíme se přispívat k rozvoji svého okolí.

Usilujeme o to, aby škodlivé dopady naší činnost na životní prostředí byly co nejmenší.

Podporujeme vzdělávací aktivity, charitativní a veřejně prospěšnou činnost.

Pomáháme bojovat proti krádežím, korupci a finanční kriminalitě.

Naše zodpovědnost

Etický kodex společností CMS - Security stanoví, jak bychom měli jednat a postupovat v řadě situací, které mohou nastat. Níže uvedený Pomocník pro etické rozhodování je doplňkem Etického kodexu a slouží jako návod pro řešení konkrétních problémů.

 

Každý z nás je povinen důsledně a náležitě dodržovat Etický kodex a další závazná pravidla společností CMS - Security a podporovat v tom i ostatní. Pokud se vedení společnosti dozví o porušení Etického kodexu nebo bude mít takové podezření, prošetří situaci a podnikne přiměřené kroky k nápravě.

 

Všichni pracovníci společností CMS - Security by měli informovat kompetentní osoby o svých pochybnostech ohledně dodržování Etického kodexu a měli by tak činit v dobré víře, čestně a s respektem. Společnosti CMS - Security budou rozhodně chránit své zaměstnance před možnými negativními důsledky takového oznámení. Nadřízení pracovníci jsou povinni řešit problémy, na které budou upozorněni.

Proti osobám, které poruší Etický kodex nebo jiná závazná pravidla společností CMS - Security, bude zahájeno disciplinární řízení a v krajním případě mohou být propuštěni ze zaměstnání. Disciplinární opatření se vztahují rovněž na osoby, které nařídí či schválí porušení těchto pravidel, nebo které o takovém porušování ví a přesto neprodleně nepodniknou kroky k jeho nápravě.

Chceme, aby jednotliví členové společností CMS - Security vzájemně spolupracovali a pomáhali si při dosahování společných cílů.

Pomocník pro etické rozhodování

Při rozhodování o tom, jak v určité situaci postupovat, vám pomohou tato doporučení a otázky:

 

Uvědomte si, že určité události, rozhodnutí nebo situace mohou být problematické. Máte udělat něco, co by podle vašeho názoru mohlo být nesprávné? Je vám známo, že zaměstnanci či klienti společností CMS možná jednali nezákonně nebo neeticky? Musíte se rozhodnout a nejste si jistí, co je správně z etického hlediska?

Dobře si promyslete, co můžete udělat. Shrňte a vyjasněte si svůj problém. Upřesněte si, v čem spočívá vaše dilema. Zvažte jednotlivé možnosti řešení a jejich důsledky. Uvažte, koho se vaše rozhodnutí dotkne. Poraďte se s ostatními.

Rozhodněte o dalším postupu. Ujasněte si míru své zodpovědnosti. Přehodnoťte všechny podstatné skutečnosti a informace. Vezměte v úvahu příslušná pravidla společností CMS - Security a profesní standardy. Vyhodnoťte možná rizika a pokuste se je minimalizovat. Promyslete si nejvhodnější postup. Poraďte se s ostatními.

Znovu zvažte své rozhodnutí. Ještě jednou so přečtěte Otázky k zamyšlení. Posuďte své rozhodnutí vzhledem k hodnotám společností CMS - Security. Ujistěte se, že jste zohlednili pravidla společností CMS - Security, zákony i profesní standardy. Zjistěte, jaký mají ostatní názor na vaše řešení.

Jednejte rozhodně. Sdělte zainteresovaným stranám svá rozhodnutí a důvody, které vás k němu vedly. Poučte se ze zkušeností, které při tom získáte. Informujte o úspěšných řešeních své kolegy.

bottom of page